జీవితం గురించి మరియు దేవుని గురించి అన్వేషించదగిన ప్రశ్నలు అడిగే చోటు
జీవితం గురించి మరియు దేవుని గురించి అన్వేషించదగిన ప్రశ్నలు అడిగే చోటు

ప్రశ్న అడగవచ్చు

దేవున్ని, యేసయ్యను, బైబిల్ ను గురించిన ప్రశ్నలు వున్నాయా? మమల్ని సంప్రదించండి ఈమైల్ వ్రాసి మాకు తెలియజేయండి.

వ్యక్తిగత సూచన : మీరు మాకు తెలియజేసిన ప్రశ్నలకు బదులుగా మీకు ఈమైల్ పంపబడుతుంది మరి ఏవిధముగా నైనా ఏ ఒక్కరూ మిమ్మల్ని సంప్రధించరు. మీ పేరు మీ వివరాలు ఏ ఒక్కరికీ తెలియజేయబడవు.
 

TOP